دختر ساوانا عکس کیردختر از عضوی استفاده می کرد که در پدر لوله ای گرفتار شده بود

Views: 14
تامی گان هنگامی که با مچ دست پهن خود به لوله تخلیه رسید ، به دام افتاد. این مرد به دام افتاده بود و دخترش با استفاده از درماندگی خود ناتوان بود. دخترک می دانست که مادرش غایب است. او از اطاعت از پدرش که زیر سر او بود امتناع ورزید. به جای ترک ، شیطان پسر عموی اسیر را مکش می کند و به خودش اجازه می عکس کیردختر دهد پورنو را با آلت تناسلی درست کند. بوچ سعی می کند همه کارها را انجام دهد تا پدر با التماس از او بخورد.