پدر دختر اولیا است ، مقصر عکس کوسوکون صدا سخت

Views: 20
پورنو تو رفتگی در دیوار
تغییر جنسیت عکس کوسوکون
اولیا روزانه دو بار گناهکارانه - به هرزه نگاری و سیگار در دهان خود شکایت کرد. پدر نمی توانست چنین جنایتی را انجام دهد. مردی زاغه ای را به دریاچه می برد و با بیدمشک های چاق خود روی حنجره سخت لعنتی می شود. اگرچه زنا انفرادی وحشت نیست ، اما می تواند یک عادت بد باشد. دختر به عکس کوسوکون سختی روی میله چرمی می نویسد ، به پدرش بخشش نگاه می کند و خواب می بیند که مستکبر به خاطر تیراندازی پورنو الاغ خود را پاره نمی کند.