او از تصاویر سکس از کون پلیس که در ماشین پلیس بود التماس کرد

Views: 769
دستگیری افراد بد بدترین سناریو بود. ساریوشیا در خط وظیفه با تصاویر سکس از کون مرد مخالفت کرد. بنابراین او به پلیس در اتومبیل پلیس التماس کرد که موضوع را به دادگاه نیاورد بلکه این مسئله را با هم حل و فصل کند. شیطان علیرغم بسیاری از مقالات جدی ، احساس کرد که او در حال غرق شدن در شور است و تنها رابطه جنسی مقعد می تواند از مسئولیت قبل از قانون سخت آمریکا خلاص شود. شهوت تسلیم مدافع قانون و نظم می شود و اجازه می دهد تا نقطه به خط بچرخد ، نه با گلوله ، بلکه توسط اسپرم.