کیران لی یک اسکی مسابقه جدید دانشجویی تصاویر متحرک حشری است

Views: 706
یک دانش آموز جدید ، وینا آسمان ، وارد خانه مردی بالغ می تصاویر متحرک حشری شود. کریر لی برای صندوق بهبود کالج مکروشلکا هدیه دریافت می کند ، که از وی تجلیل می شود. تنها با صد دلار ، یک فرد خوش ذوق می تواند یک مکنده خوب بدست آورد و این دو قبض برای گرفتن یک زن دارای پوست تیره کافی است. مشکل این است که همسر برای استفاده از پیشنهاد مداخله می کند.