دانش آموز بلوند کارلا یک مورخ را در دفتر عکس کونخارجی می گیرد

Views: 1645
روز دانش آموز Carla روز خیلی بدی بود. دخترک به همراه یک معلم در دانشگاه خوابید ، بنابراین یک ترم رسمی را در ترم قرار داد. اما در حین لباس بلوند با مورخ ، قلدر محلی محلی راشل را به داخل دفتر كشید. جوجه ها رابطه بسیار خوبی داشتند و پس از مقاربت با مرد سبزه بسیار دوست داشتنی بلوند ، این رابطه به منطقه جنگی تبدیل شد. عکس کونخارجی