مجبور شدم به نامادرم اجازه عکس کیردختر جنسی بدهم

Views: 399
پدر دختر خود را از آوردن فاحشه خانه منع كرد و همسرش به او دستور داد كه دختر را دنبال كند. قبل از عزیمت از خانه ناپدری خود ، یک لعنتی دیگر بین پاهای یک پروکسی سکس مستقر شد. اما زنی که وظایف سرپرست اجاق گاز خانواده را پذیرفته است ، باید کلیدها را به خانه بازگرداند. زنی که جوانان را در مبهم دیده است می خواهد با همسرش تماس بگیرد. کوکت مجبور است امتیازاتی عکس کیردختر کسب کند و به مادرش اجازه دهد با یک شخص ثالث وارد یک جمع کننده بد شود.