کارگر رئیس میز را گرم تصاویر سکس کون گنده کرد

Views: 675
یک هفته پس از آنکه کارگر دزدی اداری ، پیتر گرین ، با فراز و نشیب های مختلفی بسته شد ، اسکی به خانه رسید. اما سرمربی جوان ورونیکا تصاویر سکس کون گنده رودریگز با تصور اینکه خودش یک شوت بزرگ است ، به همراه خود دستور داد که بماند. ذهنیت آمریکایی در پسری بزرگ شد که از شخم زدن دهان خیس خود خسته شده بود ، او تند صحبت می کرد ، کلمات را از دهان کثیفش بیرون نمی آورد ، و وقتی فرصتی جذاب داشت آماده بود برای عوضی کردن. "من می خواهم شما مرا به این میز گرم کنید!" این زن یک دست بند را کنار لگن خود قرار داد. عوضی لاتین چنان از عصبانیت وحشت داشت که نگران احتمال تشکیل گزارشی از سرکوب کارگران بود و چیزی را جز ارضای شورشیان به همراه نداشت.