تجربه یک لرزش همیشه یک درمان است کوس تنگ متحرک

Views: 2503
هیچ نعناعی در بدن او وجود نداشت. لرزشی در دست او ظاهر می شود که با قرار گرفتن در بین پاهای او ، برای کار تنظیم کوس تنگ متحرک شده است. لحظاتی بعد و بدن کودک در اثر موجی از انزال مورد اصابت قرار گرفت ، بدن با خوشحالی روی تخت بزرگ خم شد.