با پیچ و خم زن به اجبار غارت شده در یک ساختمان متروکه برخورد کنید عکس متحرک سکس از کون

Views: 3646
جینکس ماز باند مکزیکی را اجرا می کند که همه گناهان را شمارش می کند ، از بازی با کارت زیرزمینی گرفته تا قاچاق انسان. یک پلیس مخفی پول مشخص شده را به انزجار می آورد ، اما با نشان پلیس صادر می شود. پلیس سارق را دستگیر می کند عکس متحرک سکس از کون ، اما مدارک کافی برای محکومیت در دست نیست. بنابراین نماینده قانون عدالت خود را اداره می کند و سارق بی شرمان را به داخل ساختمان متروکه مجبور می کند.